Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bladus project


Sklep internetowy Bladus project działający pod adresem http://bladusproject.pl należy do Joanny Piekło, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą firmy „JOANNA PIEKŁO PPHU BLADUS” z siedzibą w Stary Wiśnicz 708 (32-720 Nowy Wiśnicz), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 868-189-93-64.
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@bladusproject.pl oraz pod numerem telefonu +48 661 700 711.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.bladusproject.pl
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bladusproject.pl/regulamin/
5) Payu.pl – to serwis, który prowadzi system autoryzacji i rozliczeń płatności elektronicznych.
6) Sprzedawca – Joanna Piekło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ JOANNA PIEKŁO PPHU BLADUS ” z siedzibą w Stary Wiśnicz 708 (32-720 Nowy Wiśnicz), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 868-189-93-64.

§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowa przeglądarka internetowa,
3) standardowy system operacyjny,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
1) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
2) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
3) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
4) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bladusproject.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „stwórz konto”.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) zalogować się do konta użytkownika, utworzyć konto lub wybrać opcję zamówienia bez zakładania konta – nie dotyczy Kupującego, który wcześniej zalogował się do swojego konta,
2) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
3) przejść do widoku koszyka,
4) zapoznać się z zawartością koszyka . Wybrać sposób dostawy zamówienia. Jeśli Kupujący kończy zakupy to klika przycisk „przejdź do kasy”.
5) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i składając stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin 
6) wybrać sposób zapłaty za zamówienie , sprawdzić poprawność podanych adresów oraz dodać ewentualny komentarz do swojego zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „kupuję i płacę” tym samym finalizując zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Payu.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
Jeżeli Kupujący wybrał płatność inną niż płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia oraz wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia i danymi Sprzedawcy do przelewu tradycyjnego. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

Dostępne sposoby dostawy zamówienia oraz ich koszt prezentowane są zawsze Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:
1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) płatność on-line za pośrednictwem serwisu Payu.pl,

§ 6
Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia zawierające dane bankowe i numer zamówienia.
Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia polega na wykonaniu zamówionego produktu i przygotowaniu go do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych. Zwykle czas realizacji wynosi od 10 – 21 dni roboczych. Wyjątek stanowi realizacja indywidualnego zamówienia wedle pomysłu klienta. W takim wypadku czas realizacji zamówienia trwa 21-28 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia następujacego po dniu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający zakończenie realizacji, a sprzedający rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.


§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątek stanowią przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienie wedle pomysłu klienta. Wówczas Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies:

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Pani / Pana dane adresowe mogą być przekazywane firmy kurierskiej na zlecenie administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą; Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 11

Pozostałe postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Zaktualizowano 24.10.2022 r.